Diari de Barcelona

El nou Diari de Barcelona (DdB) neix gràcies a l’acord signat l’any 2019 entre la Universitat Pompeu Fabra i l’Ajuntament de Barcelona, actual propietària de la capçalera. Els i les alumnes del Grau en Periodisme són els principals proveïdors de contingut del DdB, però també l’alumnat d’altres estudis, especialment de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i Humanitats, a més d’altres graus i màsters de la UPF. El mitjà multimèdia vol ser referent informatiu per a tota la ciutadania, però posant l’accent en una audiència jove, amb edats compreses entre els 16 i els 30 anys.

Des del seu naixement el 30 d’abril de 2020, el mitjà ha obtingut resultats notables. El DdB és percebut per l’alumnat com allò que vol ser: una oportunitat única per completar la seva formació i, alhora, un mitjà de comunicació seriós i rigorós que satisfà les seves necessitats informatives, necessàriament diferents de les del públic generalista.

El nou Diari de Barcelona ha de fomentar de forma decisiva el retiment de comptes  o media accountability, entès com el compromís dels mitjans i professionals de respondre davant la societat per l’activitat que duen a terme. L’accountability es concreta en tres dimensions fonamentals: transparència informativa, autoregulació professional i participació del públic. Aquestes dimensions es poden desenvolupar a través de diferents instruments o iniciatives.

L’alumnat de l’assignatura Deontologia Periodística treballarà durant el curs 2020/21 en la validació o implementació d’instruments de retiment de comptes en línia (codi deontològic; bloc de la redacció; recomanacions ètiques específiques, defensor de l’audiència, seccions de reflexió ètica, secció de fact-checking) per al Diari de Barcelona. L’objectiu d’aquesta activitat és que, aplicant els coneixements apresos durant les classes, les sessions de resolució de dubtes i les tutories, l’alumnat aprengui a conceptualitzar i a realitzar proves pilot d’instruments que ajudin a fomentar el retiment de comptes del nou mitjà de comunicació. D’aquesta manera es busca fomentar la transparència del Diari de Barcelona envers l’audiència, que pot entendre el funcionament de la redacció d’un mitjà multiplataforma i els processos que es segueixen perquè el producte final s’adeqüi als criteris del periodisme responsable i de qualitat.